Política de privacitat

(Actualització: 25 de maig de 2018)

1. Responsable
Identitat: INSTITUT DIVERSITAS SCCL
Direcció: Viladomat 174, 08015 Barcelona.
Telèfon: 670698516
Correu electrònic: diversitas@institutdiversitas.org
Contacte Delegat de Protecció de Dades: ecaballe@institutdiversitas.org

2. Finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), us informem que a INSTITUT DIVERSITAS SCCL tractem les dades que ens faciliteu per a les següents finalitats:
1. Gestió dels nostres serveis, incloent recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, missatges de suport, entre d’altres.
2. Enviament de comunicacions comercials per informar-vos dels nostres productes i serveis.
3.Dissenyar nous serveis que puguin resultar del vostre interès.

3.Tipologia de dades
Una dada de caràcter personal és qualsevol informació numèrica, alfabètica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus en referència a persones físiques identificades o identificables, tant la relativa a la seva identitat (com nom i cognoms, domicili, filiació, una fotografia o vídeo, etc. …) com la relativa a la seva existència i ocupacions (estudis, treball, malalties, etc.).

A l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL únicament recollim dades de caràcter personal de persones majors d’edat i acceptades legítimament per l’usuari sota consentiment explícit. En cap cas, recollirem dades sensibles sobre: opinions polítiques, afiliació sindical, conviccions religioses, conviccions filosòfiques, origen racial o ètnic, dades relatives a salut, vida sexual, dades genètiques, dades biomètriques i/o d’orientació sexual.

La persona usuària serà l’única responsable de la veracitat de les dades facilitades a l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL.

4. Mesures de seguretat
Les mesures de seguretat implementades preveuen la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals en la transmissió, conservació o tractament
i la comunicació o accessos no autoritzats a les dades.

A l’INSTITUT DIVERSITAS garantim la seguretat mitjançant els següents criteris:

-Pseudoanonimització i xifrat:  es refereix a separar la informació original de tal manera que sense tornar-la a unir o associar no és possible identificar persones físiques, i a un sistema d’accés mitjançant fòrmules matemàtiques (xifrat) únicament disponible pel responsable del fitxer i l’encarregat del tractament.
-Confidencialitat: es refereix a la protecció d’informació sensible d’accessos no autoritzats i que  aconseguirem mitjançant els controls d’accés establerts pel responsable.
-Integritat: està relacionada amb l’exactitud i completesa de la informació, així com amb la seva validesa. Perquè ho entenguem millor consisteix a fer que la informació i les dades que manipula una organització siguin fiables i de confiança.
-Disponibilitat: busca que la informació estigui accessible quan sigui necessària pels processos o usuaris dels sistemes d’informació per la qual cosa la referenciarem també a la protecció dels recursos, infraestructures que sustenten aquesta informació i que possibilitin la continuïtat de l’activitat en cas de fallada.
-Resiliència: és la capacitat de l’organització de suportar i recuperar-se davant desastres i pertorbacions, el que implica un aprenentatge continu de situacions crítiques que possibilitin una recuperació de les mateixes en condicions reforçades.

5. Termini de Conservació de les Dades
Les dades personals de les persones usuàries seran tractades de forma activa, mentre no exerceixin el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini màxim de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

6. Legitimació
La base legal per al tractament de les seves dades rau en:
L’execució d’un contracte amb l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL en relació amb les següents finalitats:
a. Gestió dels nostres serveis, incloent recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, missatges de suport, entre d’altres i
b. Enviament de comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis.
c. El consentiment de l’usuari en relació amb les finalitats indicades en els apartats a i b anteriors.
L’interès legítim del responsable del tractament per a la finalitat indicada en l’apartat c anterior. L’interès legítim consisteix a protegir els usuaris de l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.
El compliment d’obligacions legals aplicables a l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL per a la finalitat indicada en l’apartat c és necessari per al compliment d’obligacions legals aplicables.

7. Destinataris
Les seves dades personals mai seran comunicades a tercers. L’únic supòsit en que les seves dades podran ser cedides, serà en els casos que hi hagi una obligació legal amb les autoritats competents.

8. Drets
• Dret d’Accés: Dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació sobre la naturalesa, l’origen, la procedència o la finalitat dels tractaments que afecten a les seves dades.
• Dret de Rectificació: Dret a modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes.
• Dret de supressió (dret al “oblit”): Dret a sol·licitar la cancel·lació, eliminació o baixa de les seves dades personals en qualsevol moment.
• Dret a l’Oposició: Dret a decidir que no es dugui a terme algun tractament específic de les seves dades.
• Dret a la Portabilitat de les dades: Dret a sol·licitar la transmissió de les seves dades a altres Empreses, Institucions, Organitzacions o a vostè mateix.

També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Si vol fer ús de qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a nosaltres mitjançant els correus electrònics indicats en l’apartat 1 o a través dels enllaços habilitats que trobarà en els correus electrònics i comunicacions de l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL.
Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

9. Política de Cookies
Per conèixer les galetes que utilitzem en les nostres pàgines web pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç.

10. Canvis en Política de Privacitat
La Política de privacitat pot canviar en el futur, per exemple, a causa de canvis normatius o canvis en les funcionalitats de l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL. Si els canvis afecten als seus drets de privadesa, o bé a la forma en què tractem les seves dades personals, li comunicarem prèviament, perquè pugui conèixer com l’afecten i decidir si els vol acceptar o no.