Presentació

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat i a la lluita contra les discriminacions. Treballem des d’una perspectiva interseccional, per tant, prestem molta atenció a les desigualtats estructurals i a les dinàmiques de privilegis i opressions que ens afecten de manera individual i com a societat.

Entenem la diversitat com inherent a l’ésser humà i com a riquesa, però també som conscients que al llarg de la història ha estat categoritzada, estereotipada i jerarquitzada per sabers-poders que han generant diferents eixos de desigualtat com el gènere, la raça i la classe social, entre altres.

Tenim una especial sensibilitat per les qüestions de gènere i de diversitat afectiva i sexual, així com pels temes relacionats amb la diversitat d’origen, cultural i religiosa, i la diversitat funcional o discapacitat. Per aquest motiu ens hem format, tenim experiència i hem centrat gran part de la nostra tasca en aquests eixos, la qual cosa ens permet esta molt al dia dels debats que actualment estan oberts en cadascun d’aquests àmbits.

Confiem molt en el poder personal, en la resiliència i en la voluntat individual, però també sabem que la transformació social no serà possible sense canviar les estructures que conformen la nostra societat: les lleis, la política, l’economia, l’educació, els mitjans de comunicació, la cultura, etc.

En coherència amb tot l’anterior, oferim serveis de consultoria social a administracions públiques i entitats privades, que es poden concretar en accions de sensibilització, formació, assessorament i recerca aplicada. Així també, realitzem projectes d’acció comunitària a través dels quals “aterrem” la nostra mirada en temes i espais que ens interpel·len de manera especial.

Objectius

Promoure el reconeixement de la diversitat com a un tret inherent i necessari de la humanitat que aporta riquesa i que ens fa créixer tant a nivell individual com social.

Posar en evidència les desigualtats estructurals i les seves conseqüències a tot nivell, així com promoure la consciència i el compromís de persones i organitzacions per desmuntar-les.

Temes que treballem

Igualtat de tracte i no discriminació (ITND)

Perspectiva fonamentada en els drets humans que busca impulsar la implementació de polítiques públiques per garantir la igualtat real entre totes les persones i combatre les discriminacions i violències de tota mena.

Perspectiva interseccional

Planteja la necessitat d’analitzar de manera complexa i particular la situació de persones i grups que estan travessats per diversos sistemes d’opressió com el racisme, el classisme, el sexisme i el capacitisme, entre d’altres.

Diversitat cultural

Reconeix les múltiples formes de vida i significats compartits pels grups humans –sovint– en funció dels seus llocs d’origen.

Diversitat de gènere

Assumeix que existeixen múltiples maneres d’entendre i viure els gèneres, més enllà dels patrons socialment hegemònics en cada context social.

Diversitat funcional

Entén que totes les persones tenim capacitats que ens fan més o menys funcionals per determinades tasques. Així, tots i totes som “capacitats” o “discapacitats” segons “per a què”.

Altres eixos de desigualtat

Posem atenció a diferents eixos de desigualtat/opressió que afecten a persones i col·lectius en les polítiques, programes, projectes o accions que treballem.