Diagnosi de gènere

La Diagnosi de Gènere de l’organització política Barcelona en comú va ser un procés de recerca aplicada que vam realitzar l’any 2017, per encàrrec de l’Eix de Feminismes i LGTBI de la pròpia organització, amb el propòsit d’observar crítica i constructivament des de la perspectiva de gènere, les entranyes del partit, en tots els nivells.

En el procés de recerca vam utilitzar diverses metodologies quantitatives i qualitatives de recollida de dades (anàlisi documental, enquesta, observació participant, entrevistes en profunditat, i grups focals) que vam aplicar en els diversos espais de participació de l’organització, per tal d’identificar en quina mesura les pràctiques quotidianes d’aquesta contribueixen a la igualtat entre els gèneres.

Alguns dels aspectes analitzats en l’estudi van ser la presència, la participació, la presa de decisions i les cures dins l’organització.

Els resultats de la recerca van ser recollits en un document de síntesi i van ser incorporats per l’organització en els seus processos de planificació estratègica per tal de reforçar les bones pràctiques i corregir les carències identificades per l’estudi.

Podeu trobar les principals conclusions de l’estudi en el document «Una organització feminista i radicalment democràtica: reflexions sobre la diagnosi de gènere».